CONDICIONS DE COMPRA

La titularitat d’aquest lloc www.lesiaies.cat, (des d’ara Lloc web) l’ostenta LES IAIES DE LA LLACUNA S.L. (En endavant l’empresa), i les dades del qual són: B02710382 i domicili a aquests efectes a La Llacuna, Barcelona, Espanya.

Aquest document (així com qualsevol altre document que aquí es faci menció), regula les condicions per les quals es regeix l’ús del Lloc Web i la compra de productes i / o serveis (en endavant, Condicions).

A més de llegir les presents Condicions, abans d’accedir, navegar i / o utilitzar aquest lloc web, l’usuari ha d’haver llegit l’Avís Legal, Política de Privadesa i Política de cookies. A l’utilitzar aquest lloc web o fer i / o sol·licitar l’adquisició d’un servei a l’usuari consenteix quedar vinculat per aquestes Condicions i per l’anteriorment esmentat.

 1. L’USUARI: L’accés, la navegació i ús del Lloc Web, confereix la condició d’usuari (en endavant, Usuari), de manera que aquest accepta des que s’inicia la navegació en el mateix totes les Condicions aquí establertes i les seves ulteriors modificacions , sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal que s’apliqui aquest cas.

L’usuari declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per fer contractes a través d’aquest lloc web.

 1. PROCÉS DE COMPRA: L’usuari pot comprar el Lloc Web pels mitjans i formes establerts. Per això, haurà de seguir el procediment de compra establert durant el qual podrà afegir a la cistella quants productes i / o serveis consideri. L’Usuari haurà d’omplir i / o comprovar la informació que en cada pas se li sol·licita a l’efecte d’executar la seva compra. Posteriorment, l’Usuari rebrà un correu electrònic confirmant que s’ha rebut la seva comanda o sol·licitud de compra i / o prestació de servei que serà considerat com a confirmació de la comanda realitzada. L’Usuari reconeix en el moment de la compra de ser coneixedor i accepta les condicions particulars del producte i / o servei en qüestió, indicant de manera enunciativa però no limitatiu: nom, pes, manera en què es durà a terme, etc
 2. DISPONIBILITAT: Totes les comandes de compra rebuts per l’empresa a través del Lloc Web es troben subjectes a la disponibilitat dels productes i / o serveis. Si es produïssin dificultats pel que fa al subministrament dels mateixos, l’empresa, contactarà amb l’Usuari i reemborsarà qualsevol quantitat que pogués haver estat abonada en concepte d’import per a aquest producte i / o servei.
 3. PREUS I FORMES DE PAGAMENT: Els preus exhibits en el lloc web són els finals, en euros i inclouen els impostos corresponents. Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes o compres respecte als que l’usuari ja hagi rebut una confirmació de comanda. El cobrament d’aquest import no garanteix que la compra estigui realitzada. El mitjà de pagament acceptat és mitjançant pagament per targeta; la plataforma de pagament serà l’única que coneixerà la numeració de targeta de comprador. Qualsevol problema relacionat amb el pagament, aquest proveïdor serà l’únic responsable.
 4. LLIURAMENT: En els casos en què sigui procedent realitzar el lliurament físic del bé contractat, els lliuraments s’efectuaran a península mitjançant una empresa de missatgeria o per entrega al domicili de l’Usuari. Als efectes de les presents condicions es considerarà que s’ha produït el lliurament en el moment en què l’usuari o un tercer indicat per aquest adquireixi la possessió material dels productes, la qual cosa s’acreditarà mitjançant signatura de la recepció de la comanda a l’adreça de lliurament convinguda.
 5. DEVOLUCIONS: En el supòsit de tractar d’un bé amb suport físic, l’Usuari disposa d’un termini de 14 dies naturals per a desistir de la compra realitzada en el Lloc Web. El termini computarà des del lliurament del mateix. En el supòsit de tractar-se d’un producte i / o servei en línia, i ser un servei personalitzat i / o d’accés immediat a part oa la totalitat dels material, el referit dret de desistiment desapareix sent coneixedor l’Usuari d’aquesta circumstància i acceptant-al moment de realitzar la compra corresponent. Per exercir aquest dret de desistiment a què s’ha fet referència i quan aquest procedeixi, l’Usuari ha de notificar la seva decisió amb una manifestació expressa i clara a l’empresa, dins del termini establert a aquest efecte i a l’electrònic info@lesiaies.cat. El reemborsament a l’Usuari serà mitjançant el mateix mètode de pagament utilitzat per aquest en el moment de realitzar la transacció inicial de compra. No es procedirà a realitzar cap reemborsament si el producte ha estat manipulat més enllà de la mera obertura, de productes que no estiguin en les mateixes condicions en què es van lliurar o que hagin patit algun dany després del lliurament. No s’accepten devolucions de les comandes personalitzats llevat que els mateixos tinguin un defecte de fàbrica.
 6. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT: Excepte disposició legal en contra, l’empresa no acceptarà cap responsabilitat per: (i) perdudes no atribuïbles a incompliment per part seva; (Ii) perdudes empresarials (incloent lucre cessant); (Iii) fallades tècniques per causes fortuïtes o d’una altra índole que impedeixin un normal funcionament de la pàgina web a través d’internet. Manca de disponibilitat de la pàgina web per raons de manteniment o altres, que impedeixi disposar del servei; (Iv) cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions assumides, quan es produeixi com a conseqüències que es troben fora del seu control raonable, és a dir, que es justifiquin en causa de força major.
 7. POLÍTICA DE PRIVACITAT: L’empresa compleix amb les directrius de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, la LO 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE ) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i, a la lliure circulació d’aquestes dades. Per a més informació, veure Política de Privacitat
 8. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL: Els continguts del lloc web www.lesiaies.cat, incloent entre d’altres les imatges i els textos dels articles, qualsevol que sigui el seu format, llenguatge de programació i forma de representació, són propietat de LES IAIES DE LA LLACUNA SL, o bé ha adquirit els corresponents drets dels seus propietaris, i estan protegits per les lleis i tractats internacionals en matèria de propietat intel·lectual. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queda expressament prohibit copiar, reproduir, vendre, transmetre, distribuir, reproduir, modificar o mostrar per al seu ús comercial sense el previ consentiment de l’empresa. L’Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de l’empresa.
 9. ACORD COMPLET: les presents condicions i tot el document a què aquestes facin referència constitueixen l’acord íntegre entre l’usuari i l’empresa en relació amb l’objecte de compravenda i substitueixen qualsevol altre pacte, o acord anterior convinguda ja sigui de forma verbal o per escrit entre les mateixes parts.
 10. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA: l’empresa podrà modificar en qualsevol moment les Condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.
 11. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ: La relació entre l’empresa i l’Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat d’Igualada.